You are here

PHD Students

Ph.D.  Awarded

Sl. No.

Name of the Research Guide

Name of the Research Scholar

USN

Year of Award

 
 

1

DR. RADHIKA K R

Ambika D R

1BM11PEN06

2017

 

2

DR. M. DAKSHAYINI

Rekha P M

1BM11PEN09

2018

 
 

Sl. No.

Name of the Research Guide

Name of the Research Scholar

USN

Year of Reg

1

DR. M. DAKSHAYINI

1. Rekha P M

1BM11PEN09

2011

2. Rajeshwari B S

1BM12PEN03

2012

3. Balaji Prabhu B V

1BM15PEJ18

2015

 

 

 

 

 

2

DR. H S GURUPRASAD

1. Bhavani B H

1BM11PEN07

2012

2. Sindhu K

1BM14PEM01

2014

 

 

 

 

 

3

DR. RADHIKA K R

1. Ambika D R

1BM11PEN06

2011

2.  Ambika K

1BM13PEN13

2013

3. Nalini M K

1BM13PEN15

2013

4. P Suresh

1BM13PEN23

2013

5. K R Mamatha

BL15PEJ14

2015

6.Chandrakala G Raju

1BM15PEJ16

2015

         

4

DR. R. ASHOK KUMAR

1. Lakshmi shree K

1BM17PEA03

2017

         

5

DR. P. JAYAREKHA

1.Nagamani H Shahapure

1BM11PEN08

2011

2.Pallavi  G B

1BM12PEN08

2012

3.Anitha H M

1BM14PEM03

2013

4.Nalina V

1BM15PEJ19

2015

         

6

DR. SHEELA S V

1.Mahalakshmi B S

1BM13PEN14

2013

2. Asha B B

1BM16PEJ20

2016

3.Preetha s

1BM15PEJ02

2015

         

7

DR. SHAMBHAVI B R

1.Shantala N

1BM15PEJ17

2014

 2.M Rajanishree

1BM15PEJ15

2015

3.Sowmyalakshmi

1BM16PEJ23

2016

4.Shilpa B L

1BM16PEJ25

2016

         

8

DR. SANDEEP VARMA N

1.Raghu Rajalilngam

1BM17PEA10

2017

2. Prathima G

1BM17PEA05

2017

3.Pramod
(MSc by Research)

1BM17PEA09

2017

4. Nikshepa

Awating for USN

2018