You are here

PHD Students

Sl. No.

Name of the Research Scholar

Year of Registration

1.

H.K.Rangavittal

2005

2.

Tataram.K.Chavan

2005

3.

V.S. Mudakappanavar

2007

4.

Ramesh Nayak

2007

5.

P.Mahadevaswamy

2007

6.

G.Saravanakumar

2008

7.

Suresh G

2008

8.

V. Bharathi

2009

9.

KNP.Prasad

2009

10.

Lokesh G N

2010

11.

N.R.Prabhuswamy

2011

12.

Balsubramanya H S

2011

13.

Hanumappa Mang

2011

14.

Govindasrivatsa

2011

15.

Raghu Yogaraj

2011

16.

H.M. Shivaprasad

2013

17.

Chidananda

2013

18.

Girish

2014